Sh. Arun Dhiman

CEO

Email: sapdcceo@gmail.com
Tel : 029-575141

Profile

Sh. Prashant Sharma

CE(EM&TL)

Email: em.sapdc@gmail.com
Tel : 029-575148

Profile

Sh. Jitendra Yadav

CFO

Email: cfosapdc@gmail.com
Tel : 029-575149

Profile

Sh. R.K Jassal

CE-DAM

Email : ce1.sapdc@gmail.com
Tel :027691237

Profile

Sh. G. S. Pundir

CE-Geology

Email : geo.sapdc@gmail.com

Profile

Sh. Rakesh K. Ahirwar

CE-HM/Q&C

Email : sapdcp3@gmail.com
Tel :029-575172

Profile

Sh. Rakesh Singh

CE-PH

Email: ce2.sapdc@gmail.com
Tel : 029-575153

Profile

Sh. Vivek Sharma

CE-P&C

Email : pnc.sapdc@gmail.com
Tel : 029-575154

Profile

Sh. Pradeep Singh

CE-(PP&M)

Email : ppm.sapdc@gmail.com
Tel : 029-575143

Profile

Sh. Sujit Kumar Jha

Company Secretary

Email : sapdc.cs@gmail.com
Tel : 01-6632879

Profile